TableOnline IconTableOnline Logo

TableOnline – Kasutajatingimused

1. Üldine

Käesolev dokument sisaldab TableOnline Finland Oy (ärinimi) registrikoodiga 2349007-3, asukohaga Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki) poolt pakutava teenuse kasutamise tingimusi, kui klient kasutab TableOnline teenuseid (missisaldab kogu sisu ja tegevusi, mis on saadaval TableOnline veebilehel www.tableonline.fi). Leping hõlmab ka kõiki teisi tarbijatele pakutavaid TableOnline teenuseid.Neid termineid kasutatakse tarbija ja TableOnline vaheliseks kokkuleppeks.

TableOnline soovitab eriti hoolikalt lugeda kaheksandat ja üheksandat osa. TableOnline ei anna garantiid ja kõik kohustused piirduvad käesolevas lepingus täpsustatud kohustustega


2. Teenuse kasutamine

Teenuse kasutamist saate alustada kohe, kui olete need kasutustingimused heaks kiitnud ja andnud kogu teenuse kasutamiseks vajaliku teabe.


3. Teenuse kasutamise tingimused

Teenus nõuab, et:


Järgite seadusi ja määrusi

Järgite kõiki TableOnline'i poolt määratud juhiseid ja tavasid

Teavitate meid viivitamatult meie teenusega seotud julgeolekuohtudest.


4. Teenuse peatamine

Kasutajal ei ole lubatud:


Kasutada teenust viisil, mis võib kahjustada TableOnline'i või tema klienti, tarnijat või partnerit

Kasutada teenust, kui vale broneerimissõnumite saatmist restoranidele

Kasutada mitte lubatud vahendeid teenuse edasi suunamiseks

Teenuse kahjustamiseks või tahtlikult ülekoormamiseks või teenuse kasutamise häirimiseks

Teenuse müümine või levitamine


5. Konfidentsiaalsus

TableOnline hoiab kogu teenuse kasutamisel sisestatud informatsiooni konfidentsiaalsena ja töötleb neid privaatsustingimustele ja kehtivale seadlusandlusele

vastavalt. Andmeid võib avaldada kolmandatele isikutele, nagu on kirjeldatud isiku andmekaitseseaduses.


Selle teenuse kasutamisel nõustute, et TableOnline töötleb ja avalikustab teie isikuandmeid vastavalt privaatsusavalduses kirjeldatule.


6. Tingimuste muutmine

TableOnline jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi. Muudatused jõustuvad 30 päeva pärast muudatuste teatavaks tegemist, mille jooksul kasutaja peab teenuse kasutamise lõpetama, kui uusi tingimusi ei aktsepteerita.


Muudatused võivad põhineda ka õigusaktide muutmisel, kusjuures muudatused jõustuvad samaaegselt seadusemuudatusega.


7. Teenuse garantii

TableOnline pakub teenust nii, nagu see on. TableOnline ei garanteeri sisu täpsust ega uuenda selle olemasolu teenuses. TableOnline ei anna teenuse kasutamiseks mingeid garantiisid.


8. Vastutuse piiramine

TableOnline ei vastuta tekkivate kahjude eest, mis tekivad, kaasaarvatud otseste ja kaudsete kahjude eest.


See piirang kehtib kõikidele, mis on seotud:


TableOnline'i pakutavate teenustega

Kolmanda osapoole veebilehed (sh lähtekood), tarkvara ja toimingud

Sobimatus teiste teenuste või tarkvara või seadmetega

Teenusega seotud üksikasjade kasutamine

Argumendid lepingu, garantiinõuete, hooletuse ja kahjunõuete rikkumise kohta

Kolmandate osapoolte tegevused, sealhulgas TableOnline'i restoranide

Eespool nimetatud vastutuse piirangud kehtivad ka siis, kui TableOnline peaks olema teadlik sellise kahju võimalusest.


9. Teenuse tõlgendamine

Käesolevat lepingut täidetakse täielikult, välja arvatud juhul, kui see ei ole kooskõlas Soome õigusega. Kui mõni osa või fraas on vastuolus Soome õigusega, asendatakse see sarnase fraasiga, mis on seadusega kooskõlas. Võimalikud muudatused ei mõjuta nende terminite teisi osi. Käesolev leping on teenuse kasutamise aluseks ja asendab varasemad kasutustingimused.


10. Ülesanne

Tableonline'il on õigus edastada käesolev leping igal ajal, osaliselt või tervikuna kolmandale osapoolele ilma ette teatamata. Teenuse kasutajatel ei ole õigust müüa lepingut või oma kasutajakontot osaliselt või tervikuna kolmandatele isikutele ajutiselt või püsivalt.


11. Kolmandad isikud

Käesolev leping on sõlmitud peamiselt tarbija ja TableOnline'i vahel. Mis puudutab reserveerimistingimusi ja maksetingimusi, on tarbijal restoraniga sõlmitud kokkulepe ja tarbijal on kohustus järgida restorani poolt antud tingimusi ning see on esitatud broneerimisprotsessi keskel ja saadetud koos broneeringu kinnitusega. Käesolevat lepingut ei tohi laiendada kolmandatele isikutele.


12. Kaebused

Teenuse vigade kohta esitatud kaebused tuleb esitada hiljemalt ühe (1) kuu jooksul kui viga ilmnes, pärast mida ei saa viga enam tugineda ega esitada mingeid nõudeid. See tingimus kehtib lepingu mõlema poole suhtes.


13. Teated TableOnline'ile

Kõik ametlikud teated TableOnline'ile tuleb saata aadressil TableOnline, mis on nimetatud tingimuste esimeses punktis mainitud.


14. Elektrooniline teave

Käesolev leping on olemas ainult elektroonilisel kujul. TableOnline jätab endale õiguse saata kasutajale teenusega seotud teavet elektrooniliselt. Kasutajal on õigus keelduda teenusega seotud teabest, kuid sellisel juhul on TableOnline'il õigus tühistada kasutaja õigus teenust kasutada.


TableOnline võib anda vajalikku teavet:


E-posti teel konto loomisel antud aadressikasutajale

Veebilehel www.tableonline.fi

Teated, mida TableOnline saadab, nagu eespool mainitud, peetakse saadetuks ja kasutaja poolt kinnitatatuks. Kui kasutajal ei ole võimalust saada TableOnline'ilt elektroonilisi teateid, ei ole tal võimalust seda teenust kasutada ja ta peab selle peatama.


Teenuse kasutamine nõuab TableOnline'ile teatud isiklikke andmeid.

TableOnline kasutab kasutajate informatsiooni teenuse osutamiseks ja tooteid, mida kasutajad on otsinud teenust kasutades.

TableOnline saab kasutada kasutajate teavet teiste toodete ja teenuste pakkumiseks.


15. Maksed teenuse ja krediitkaardi garantiide kaudu

TableOnline'i reserveerimis haldustööriistu kasutaval restoranil on võimalus müüa oma teenuseid või tooteid ja võtta krediitkaardi garantiid reserveeringu tagamiseks.


Kui restoran kasutab seda funktsiooni, peab ta määratlema broneerimis- ja maksetingimused sõnumis, mis kuvatakse kasutajale broneerimise protsessi keskel. Restoran võib määrata ka, et nad ei tagasta ettemakseid. Broneeringu tingimuste ja maksetingimuste osas on tarbijal leping restoraniga ja TableOnline ei vastuta broneerimise ja maksetingimuste eest.

Välisteenus Stripe (stripe.com) vastutab tehingute, krediitkaardiandmete käitlemise ja salvestamise eest. TableOnline ei hoia krediitkaardi andmeid.


16. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Käesolevat lepingut reguleerib Soome seadus. Teenusega seotud vaidlused lahendatakse peamiselt poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui leppimist ei toimu, lahendatakse vaidlused Helsingi ringkonnakohtus.


Tarbija võib küsimusega pöörduda ka tarbijakaebuste nõukogu poole (www.kuluttajariita.fi). Enne asja käsitlemist peab tarbija pöörduma kohaliku registri büroo poole (www.kuluttajaneuvonta.fi).