TableOnline IconTableOnline Logo

TableOnline – palvelun yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Tässä asiakirjassa kerrotaan TableOnline Finland (y-tunnus 2349007-3, kotipaikka Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki) nimisen osakeyhtiön tarjoaman ravintoloiden varaussivuston käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot, joita sovelletaan sopimusehtoina kuluttajan ja TableOnlinen väliseen sopimukseen TableOnlinen tarjoamasta palvelusta (joka sisältää kaiken sisällön ja toiminnat, joita löytyy TableOnlinen ylläpitämältä internet sivulta www.tableonline.fi). Sopimus kattaa myös kaikki muut mahdolliset TableOnlinen kuluttajille tarjoamat palvelut. TableOnline suosittelee lukemaan näiden käyttöehtojen kohdat seitsemän ja kahdeksan erikoista huolellisuutta noudattaen. TableOnline ei anna minkäänlaista takuuta palvelulle ja kaikki vastuut rajoittuvat siihen, mitä tässä sopimuksessa on määritelty.


2. Palvelun käyttäminen

Voitte aloittaa palvelu käyttämisen heti, kun olette hyväksyneet nämä käyttöehdot ja antaneet kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot


3. Palvelun käyttöön liittyvät ehdot

Palvelun käyttö edellyttää, että:


Noudatatte lakeja ja asetuksia

Noudatatte kaikkia TableOnlinen määrittämiä palvelun käyttöön liittyviä ohjeita ja käytäntöjä

Ilmoitatte välittömästi mahdollisesta palveluun liittyvästä tietoturvauhkasta

4. Palvelun käytön lopettaminen

Käyttäjä ei saa:


Käyttää palvelua tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa TableOnlinelle tai jollekin sen asiakkaalle, toimittajalle tai yhteistyökumppanille

Käyttää palvelua välineenä lähettää ravintoloille aiheettomia varausviestejä

Käyttää luvattomia keinoja palvelun uudelleenreitittämiseksi

Vahingoittaa tai ylikuormittaa tahallaan palvelua tai häiritä sen käyttämistä

Myydä tai jakaa palvelua kokonaan tai osittain edelleen

5. Luottamuksellisuus

Käyttäessänne palvelua TableOnline pitää palvelun käyttöönne liittyvät tiedot luottamuksellisina ja käsittelee niitä TableOnlinen tietosuojalausekkeen sekä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Käyttämällä tätä palvelua hyväksytte sen, että TableOnline käsittelee ja luovuttaa henkilötietojanne tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.


6. Muutokset käyttöehtoihin

TableOnline pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua muutosten ilmoittamisesta, jonka aikana käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli ei hyväksy uusia ehtoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen, jolloin muutokset astuvat voimaan yhtäaikaisesti lainsäädäntömuutoksen kanssa.


7. Palvelun takuu

TableOnline toimittaa palvelun sellaisena kuin se on. TableOnline ei takaa palvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai sen ajan tasalla olemista. TableOnline ei anna palvelun käyttämiselle minkäänlaista takuuta


8. Vastuunrajoitus

TableOnline ei vastaa teille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien muun muassa välittömät, välilliset, epäsuorat vahingot ja menetetyt voitot. Tämä rajoitus koskee kaikkea, joka liittyy:


TableOnlinen tarjoamiin palveluihin

Kolmansien osapuolien sivustot (mukaan lukien lähdekoodi), ohjelmistot ja toimet

Yhteensopimattomuuteen muiden palvelujen tai ohjelmistojen tai laitteiden kanssa

Kaikkeen palvelun käyttöön liittyviin yksityiskohtiin

Väitteisiin sopimusrikkomuksista, takuuvaatimuksiin, laiminlyönteihin ja vahingonkorvausvaateisiin

Kolmannen osapuolen toimiin, mukaan lukien palvelussa mukana olevat ravintolat

Edellä olleita vastuunrajoituslauseita sovelletaan vaikka TableOnline olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.


9. Sopimuksen tulkinnat

Tätä sovellusta noudatetaan kaikilta osin, ellei se ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mikäli jokin kohta tai lause on ristiriidassa Suomen lain kanssa, se korvataan mahdollisimman samankaltaisella lauseella, joka on lain kanssa yhteensopiva. Mahdollinen muutos ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin kohtiin. Tämä sopimus muodostaa perustan palvelun käyttämiselle ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelun käyttöön liittyvät sopimukset


10. Sopimuksen siirto

TableOnlinella on oikeus siirtää tämä sopimus, milloin tahansa, osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle joko väliaikaisesti tai pysyvästi


11. Kolmannet osapuolet

Tämä sopimus on tehty ensisijaisesti kuluttajan ja TableOnlinen välille ja hyödyttämään molempia osapuolia. Mahdollisten ravintoloiden varaus tai maksuehtojen osalta kuluttaja on kuitenkin sopimussuhteessa ravintolaan ja sitoutuu noudattamaan ravintolan ehtoja, jotka on kuluttajalle näytetty kesken varausprosessin ja lähetetty sähköpostilla varausvahvistuksen yhteydessä. Tätä sopimusta ei voida ulottaa koskemaan muita kolmansia osapuolia.


12. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot koskien palvelussa esiintyviä virheitä tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen tapahtumisesta, jonka jälkeen kyseiseen virheeseen ei voi enää vedota tai esittää mitään vaateita siihen liittyen. Tämä ehto koskee sopimuksen molempia osapuolia.


13. Ilmoitukset TableOnlinelle

Kaikki viralliset ilmoitukset TableOnlinelle tulee lähettää postitse käyttöehtojen kohdassa yksi ilmoitettuun TableOnlinen kotipaikan osoitteeseen


14. Sähköinen tiedottaminen

Tämä sopimus on vain sähköisessä muodossa. TableOnline pidättää oikeuden lähettää käyttäjille sähköisessä muodossa olevaa palveluun liittyvää tietoa. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluun liittyvää tietoa, mutta tällöin TableOnlinella on oikeus peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. TableOnline voi antaa tarvittavat tiedot:


Sähköpostilla osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut palveluun kirjautumisen yhteydessä

Internet sivulla www.tableonline.fi siihen varatussa paikassa

TableOnlinen edellä kerrotuilla tavoilla toimittamat sähköiset ilmoitukset katsotaan lähetetyn ja saatetun käyttäjän tietoon. Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa TableOnlinelta sähköisessä muodossa annettuja ilmoituksia, ei hänellä myöskään ole mahdollisuutta palveluun käyttämiseen ja hänen tulee se lopettaa


TableOnlinen käyttö edellyttää tiettyjen henkilökohtaisten tietojen antamista TableOnlinen käyttöön

TableOnline käyttää tietojanne tarjotakseen palvelun kautta etsimiänne tuotteita ja palveluja.

TableOnline voi käyttää tietojanne ilmoittaakseen myös muista tuotteista ja palveluista

15. Palvelun kautta tehtävät maksut ja luottokorttivarmenteet

Palvelun piirissä olevilla ravintoloilla on mahdollisuus myydä tuotteita ja palveluja ennakkomaksulla ja ottaa luottokorttitiedot talteen varauksen vahvistamiseksi. Mikäli ravintola käyttää tätä ominaisuutta tulee ravintolan varausta ennen näytettävässä viestissä määritellä peruutusehdot. Ravintola voi halutessaan myös määrittää, että ennakkomaksua ei palauteta missään olosuhteissa. Maksujen osalta palvelun käyttäjä on sopimussuhteessa suoraan ravintolaan ja TableOnline ei ole vastuussa ravintolan varaukseen ja maksuun liittyvistä ehdoista. Maksuliikenteestä ja luottokorttien käsittelystä ja tallentamisesta on vastuussa ulkopuolinen palveluntarjoaja Stripe (stripe.com). TableOnline ei tallenna käyttäjien luottokorttitietoja.


16. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).